اهالی کوی خدا


 
شهیدان قرارگاه اشرف شهیدان عراق و دشمنان ساکنان اشرف دشمنان عراقند /

آری این جمله به نقل از الملف  در سایت همبستگی ملی اشرفیان آمده
اگر چه این نوشتار که در در حمایت از اشرفیان امده به نظر انسان دوستانه میباشد اما دارای تفکر مسمومی است که شاید تنها زیبنده اشرفیان باشد
همان تفکر کوته اندیش ( بهتر است بگوییم شیطانی) که هم پیمانی رجوی ها و صدام را توجیه میکرد /
که دشمن دشمن من دوست من  است و برای رسیدن به قدرت و حذف رقیب حاضر به هر هم پیمانی شیطانی میباشند /
درصد بسیاری از مردم ایران مخالف رژیم و حاکمی


متن کامل نوشتار مورد نظر رو  با کلیک اینجا میتوانید مشاهده کنید
 


Comments
Leave a Reply